06-50520378 e-mail
buffetkast.nl


Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Buffetkast.nl

Versie: 1.0
Datum: 11-01-2012

Bedrijfsgegevens:
Handelsnaam: Buffetkast.nl
Eigenaar: Handelsonderneming Zesentwintig B.V.
KvK nummer: 50465775
BTW nummer: NL822755051B01

Adresgegevens
Bavelseweg 147 
5124 PX, Molenschot. (bezoek op afspraak)
Contact: info@buffetkast.nl

Telefoon (ma t/m vrij van 08:00 tot 16:30)
Vast: 0161-765002
GSM: 06-50520378

Artikel 1 / Algemeen
1.1Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Buffetkast.nl betreffende de online verkoop, levering en betaling van meubels en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.
1.2Een beroep van de afnemer op voorwaarden die niet van toepassing zijn op deze algemene voorwaarden wordt door Buffetkast.nl niet geaccepteerd.
1.3 Buffetkast.nl houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden, de meest actuele versie vindt u op onze website www.Buffetkast.nl.

Artikel 2 / Offertes
2.1 Alle offertes opgesteld door Buffetkast.nl zijn vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders in de offerte is vermeld.
2.2 Prijsvermeldingen op de Buffetkast.nl internetsite, eventuele folders en advertenties zijn geen offerte.

Artikel 3 / Overeenkomsten
3.1 Overeenkomsten met Buffetkast.nl komen pas dan tot stand wanneer Buffetkast.nl een bestelling of reparatie opdracht op haalbaarheid heeft beoordeeld en mondeling, schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd. Buffetkast.nl heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren in welk geval de afnemer dienovereenkomstig zal worden ingelicht.
3.2 Bij bestellen is geen aanbetaling vereist. U betaalt pas bij levering, dit kan contant of met PIN.

Artikel 4 / Afbeeldingen en productinformatie
4.1 Alle afbeeldingen, gegevens betreffende prijzen, gewichten, afmetingen, kleuren, in prijslijsten, op de Buffetkast.nl internetsite, in folders, brochures en advertenties worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, en gelden echter slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of compensatie.
4.2 Alle producten zijn onbehandeld, in welke vorm dan ook (mits anders vermeld of schriftelijk overeengekomen). Hout is een natuurproduct en zal altijd werken. Derhalve is Buffetkast.nl nimmer aansprakelijk voor haarscheuren en/ of werken van hout.
4.3 Sporadisch worden in verband met kwaliteitsverbetering kleine wijzigingen aangebracht in het hang- en sluitwerk van meubels. Buffetkast.nl is te allen tijde bevoegd wijzigingen aan te brengen aan haar producten en is hiervoor nuimmer aansprakelijk.

Artikel 5 / Prijzen en betaling
5.1 De artikelen van Buffetkast.nl worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van aankoop op de website of in de showroom van Buffetkast.nl, zet- en drukfouten voorbehouden.
5.2 Alle prijzen zijn, indien anders vermeld, inclusief BTW, in Euro en exclusief verzendkosten. Alle vermelde prijzen zijn vaste prijzen. Omdat voor veel producten geldt dat wij de goedkoopste aanbieder zijn kunnen wij helaas geen kortingen geven.
5.3 Betalen geschiedt contant of per PIN bij bezorging van de uw bestelling. Indien gewenst kunt u op telefonische afspraak ook vooraf betalen per bankoverschrijving. Indien u per bankoverschrijving betaalt dient het bedrag op de dag van levering te zijn bijgeschreven op onze bankrekening, anders kan levering helaas niet plaatsvinden.
5.4 Niet tijdige betaling geeft Buffetkast.nl het recht haar prestatie en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding in welke wijze dan ook.
5.5 Het is de afnemer niet toegestaan zonder toestemming van Buffetkast.nl verrekening van facturen toe te passen.
5.6 Door Buffetkast.nl in behandeling genomen reclames en/of garantie aanspraken geven de afnemer niet het recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

Artikel 6 / Verzending en aflevering
6.1 De goederen reizen tot het moment van aflevering voor risico van Buffetkast.nl tenzij dit anders is bepaald en schriftelijk is vast gelegd. Eigen transport door kopers is voor eigen risico en men kan geen beroep doen op Buffetkast.nl indien er tijdens deze handelingen schade ontstaat.
6.2 Buffetkast.nl is gerechtigd tot het doen van deelleveringen. De afnemer wordt zo snel mogelijk op de hoogte gesteld als er sprake is van deellevering.
6.3 Daar er maar één (1) chauffeur komt bij het afleveren , vragen wij of er iemand aanwezig is om te helpen met het tillen van de meubels (met name bij kasten is dit van groot belang). Zo kunt u ook helpen de prijzen laag te houden. De afnemer dient zorg te dragen voor een ruim voldoende doorgang om de artikelen naar binnen te brengen. Eventuele schades die ontstaan bij levering omdat niet aan bovernstaande voorwaarden is voldaan kunnen niet op Buffetkast.nl worden verhaald.
6.4 Bij bezorgingen door Buffetkast.nl dient de afnemer in alle gevallen waar dat nodig is te zorgen voor een verhuislift. De kosten hiervan kunnen op geen enkele wijze verhaald worden op Buffetkast.nl.
Let op eventuele draaiingen die de kast moet maken om op de gewenste plek te komen in uw huis. Onze bezorger helpt graag met de kast bij u binnen zetten, hij kan helaas niet helpen bij het tillen op trappen. Indien de meubels een trap op getild moet worden dient u hiervoor zelf zorg te dragen en zal de chauffeur u de meubels op de begane grond aanbieden. Bovenstaande bepalingen gelden ook wanneer een kast retour moet komen naar Buffetkast.nl in verband met herroepingsrecht of voor reparatie / omruiling. U dient in dit geval dus zelf zorg te dragen dat de kast op de begane grond wordt aangeboden aan de chauffeur.
6.5 Voor bezorging worden door Buffetkast.nl kosten in rekening gebracht, voor Nederland (met uitzondering van de Waddeneilanden) geldt een tarief van €80 bij producten die per vrachtwagen vervoerd moeten worden. Voor producten die in personenauto vervoerd kunnen worden geldt een tarief van €40. Bezorgkosten voor het buitenland worden in overleg bepaald. Bij afhalen vervallen de bezorgkosten.
6.6 Voor de veiligheid van onze medewerkers behouden wij ons het recht voor om vanaf KNMI code oranje bezorging te staken. Indien zich dit voordoet nemen zij zo snel als mogelijk contact met u op om u hiervan op de hoogte te stellen en een nieuwe bezorgafspraak in te plannen.


Artikel 7 / Eigendomsvoorbehoud
7.1
Alle door Buffetkast.nl geleverde zaken blijven het eigendom van Buffetkast.nl totdat de afnemer alle navolgende verplichtingen uit alle met Buffetkast.nl gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.

Artikel 8 / Leveringstermijnen
8.1
Doorgaans geldt een levertijd van 8 tot 12 weken (dit is een gemiddelde levertijd). Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Buffetkast.nl is voor overschrijding van de levertijd nimmer aansprakelijk.
8.2 Overschrijding van een leveringstermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enige vorm van schadevergoeding. Indien er sprake is van overschrijding van de leveringstermijn zal Buffetkast.nl zich inspannen om in overleg tot een oplossing te komen waarin beide partijen zich kunnen vinden.
8.3 Afnemer dient de goederen direct ofwel binnen 14 dagen op te komen halen of te laten bezorgen zodra deze bij Buffetkast.nl binnen zijn. Koper wordt hierover geïnformeerd, telefonisch, schriftelijk of per e-mail.Indien de producten niet uit voorraad leverbaar zijn wordt de koper geïnformeerd zodra de goederen in het magazijn aanwezig zullen zijn.

Artikel 9 / Reclames
9.1
Reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de afnemer binnen 3 dagen na ontvangst van de artikelen schriftelijk - met omschrijving en foto - kenbaar gemaakt te worden aan Buffetkast.nl. Na het verstrijken van deze termijn wordt Buffetkast.nl geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en gaat Buffetkast.nl er van uit dat de afnemer de goederen en/of diensten en als correct heeft geaccepteerd.

Controleer bij aflevering de producten samen met de bezorger op krasjes of beschadigingen aan de lak. Na levering kunnen krasjes of beschadigingen niet meer gereclameerd worden.
9.2 Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
9.3 Indien een reclame door Buffetkast.nl gegrond wordt bevonden, kan Buffetkast.nl overgaan tot het volgende:

A: De factuur herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig wijzigen.
B: Het geleverde vervangen door een artikel met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen artikelen of onderdelen aan Buffetkast.nl worden afgegeven.
C: Het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder gehouden te zijn aan enige vorm van schadevergoeding.

9.4 De afnemer dient in alle gevallen Buffetkast.nl drie keer de gelegenheid te bieden tot het herstellen van eventuele gebreken.

Artikel 10 / Garantie
10.1
Buffetkast.nl verleent ten aanzien van de door haar geleverde artikelen een garantie van één (1) jaar, na overleg van een origineel aankoopbewijs (plooivorming, verkleuring en zachter worden van een polyether vulling vallen buiten deze garantie). Daarnaast is Buffetkast.nl niet aansprakelijk voor het feit dat afmetingen en kleurverschillen zich kunnen voordoen in een natuurproduct als hout.

Artikelen worden altijd eerst uitgebreid gecontroleerd en bij een fout diagnose wordt er eerst overleg gepleegd met desbetreffende fabrikant, deze bepaald of het artikel gerepareerd of tegen hetzelfde artikel omgeruild wordt, mits deze nog leverbaar en op voorraad zijn.

10.2 Bovenstaande geldt alleen als er foto's van het product en eventueel foto's van het probleem naar Buffetkast.nl zijn verzonden. Wij vragen om foto’s van de klacht zodat wij zonder onnodig heen en weer reizen op afstand een inschatting kunnen maken van het probleem en hiervoor een oplossing kunnen zoeken zodat wij u zo snel als redelijkerwijs mogelijk is een reparatie of vervanging van het product kunnen aanbieden.
10.3 De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico op te sturen of af te leveren op het door Buffetkast.nl op te geven adres.
10.4 De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:

A: indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd.
B: indien de installatie of montage van de meubels op ondeskundige wijze is / zijn uitgevoerd.
C: indien de afnemer wijzigingen aan de artikelen heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen door derden. Waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Buffetkast.nl zijn verricht.
D: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, beschadiging door inwerking van vocht of andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
E: indien het artikel niet volgens de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
F: indien het artikel wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde accessoires.
G: indien artikelen worden teruggezonden als zijnde defect, waarbij door Buffetkast.nl echter geen defect geconstateerd kan worden.

10.5 Door reparatie en/of vervanging van een artikel gaat de garantietermijn niet opnieuw in. Garantietermijn geldt altijd vanaf de dag van levering.

Artikel 11 / Handelsmerk
11.1
De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- garantie- of identificatienummers of tekens, die op de door Buffetkast.nl afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. Dit leidt onherroepelijk tot het vervallen van de garantie.

Artikel 12 / Aansprakelijkheid
12.1
De aansprakelijkheid van Buffetkast.nl blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering.
12.2 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Buffetkast.nl in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Buffetkast.nl niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld of nalatigheid aan de zijde van Buffetkast.nl. Buffetkast.nl is niet aansprakelijk voor letsel of schade die ontstaat door onjuist gebruik van het product.
12.3 De afnemer vrijwaart Buffetkast.nl te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

Artikel 13 / Overige bepalingen
13.1
Indien Buffetkast.nl van afnemer de opdracht krijgt om aanpassingen te doen aan maat, kleur of materiaal van te maken producten dan kan Buffetkast.nl geen aansprakelijkheid aanvaarden wanneer zich hierbij problemen voordoen. Aanpassingen op maat zien wij als extra service, we zullen de gewenste aanpassingen altijd doorgeven aan de productent maar het is onmogelijk dat de gewenste wijzigingen te allen tijde (correct) doorgevoerd worden. Mocht zich dit voordoen dan is dit nimmer reden tot schadevergoeding en/of compensatie.
13.2 In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 14 / Onderhoud - luchtvochtigheid
14.1 Hout is een organisch, "werkend materiaal". Het zet uit en krimpt onder invloed van luchtvochtigheid in uw woning.  Houd de luchtvochtigheid daarom altijd op peil. Een ideale luchtvochtigheid ligt tussen de 40% en 60%. Bij een hogere of lagere luchtvochtigheid kan hout kromtrekken of scheurtjes vertonen, met name op de naden. De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen indien niet is voldaan aan onderstaande aanbevelingen.

Artikel 13 / Herroepingsrecht
13.1
 Voor informatie met betrekking tot herroepingsrecht verwijzen wij u naar deze pagina